CFOPedia

CFOPedia er et leksikon udarbejdet til at give dig et overblik over de forskellige stillinger som findes inden for økonomibranchen, samt hvilke arbejdsopgaver de forskellige stillinger udfører.

En CFO (Chief Financial Officer) er ansvarlig for ledelsen af økonomi- og finansfunktionen i en virksomhed. 

De typiske opgaver for en CFO (Chief Financial Officer):

 1. Økonomisk planlægning: CFO’en udvikler og implementerer en økonomisk strategi for virksomheden, herunder budgettering, prognoser og økonomisk rapportering.

 2. Finansiel styring: CFO’en er ansvarlig for virksomhedens økonomiske resultater og udvikler og implementerer finansielle styringsværktøjer og -processer for at optimere virksomhedens økonomiske resultater.

 3. Kapitalforvaltning: CFO’en styrer virksomhedens kapitalstruktur og arbejder på at sikre, at virksomheden har tilstrækkelig kapital til at opfylde sine forpligtelser og drive vækst.

 4. Regnskabsmæssige og skattemæssige forhold: CFO’en sikrer, at virksomhedens regnskabsmæssige og skattemæssige forhold er i overensstemmelse med lovgivningen og reglerne.

 5. Risikostyring: CFO’en er ansvarlig for at identificere og styre økonomiske risici for virksomheden, herunder finansielle risici og risici i forbindelse med forretningsdrift.

 6. Investorrelationer: CFO’en er ofte virksomhedens primære kontaktperson for investorer og analytikere og sikrer, at de er informeret om virksomhedens finansielle resultater og fremtidsudsigter.

Samlet set er CFO’en en nøgleleder i en virksomhed og spiller en vigtig rolle i at sikre virksomhedens økonomiske sundhed og vækst.

En Financial Controller er en person, der er ansvarlig for at lede og styre en virksomheds finansielle regnskabsfunktion. Denne person arbejder tæt sammen med ledelsen og andre afdelinger i virksomheden for at sikre, at økonomiske beslutninger træffes på et solidt grundlag og at regnskabsmæssige procedurer og standarder overholdes.

De typiske opgaver for en Financial Controller kan omfatte:

 1. Regnskabsaflæggelse og rapportering: Ansvarlig for at udarbejde og indsende regnskaber til de relevante myndigheder og sørge for, at disse er nøjagtige og opdaterede.

 2. Budgettering og forecast: At planlægge og koordinere budget- og forecastprocessen i samarbejde med ledelsen.

 3. Interne regnskabskontroller: At etablere og opretholde interne regnskabskontroller og sikre, at virksomheden overholder regnskabsstandarder og -procedurer.

 4. Analyse af finansielle data: At analysere finansielle data og udarbejde rapporter til ledelsen, der hjælper dem med at træffe informerede beslutninger.

 5. Økonomisk rådgivning: At rådgive ledelsen om økonomiske spørgsmål og give input til beslutninger.

 6. Ledelse af regnskabs- og finanshold: At lede og styre medarbejdere i regnskabs- og finansafdelingen, herunder uddannelse og udvikling af teamet.

Kort sagt er en Financial Controller ansvarlig for at sikre, at virksomhedens økonomiske funktioner fungerer korrekt, at regnskaberne er nøjagtige, og at virksomheden overholder regnskabsstandarder og -procedurer, samt at rådgive ledelsen om økonomiske spørgsmål

En business controller er en økonomisk professionel, der arbejder med ledelsen i en virksomhed for at udvikle og implementere økonomiske strategier og planer. Deres primære opgave er at understøtte forretningsledelsen og hjælpe med at optimere virksomhedens økonomiske resultater.

Nogle af de typiske opgaver for en business controller inkluderer:

 1. Analyse og rapportering: Business controllere analyserer finansielle data og udarbejder rapporter, der beskriver virksomhedens økonomiske præstationer. De kan også udvikle og implementere systemer til at overvåge og rapportere om virksomhedens økonomiske resultater.

 2. Budgettering og prognoser: Business controllere hjælper med at udarbejde virksomhedens budgetter og økonomiske prognoser. De kan også overvåge og rapportere om virksomhedens faktiske præstationer i forhold til disse budgetter og prognoser.

 3. Optimering af forretningsprocesser: Business controllere analyserer og optimerer virksomhedens finansielle og forretningsmæssige processer for at maksimere effektiviteten og optimere resultaterne.

 4. Risikostyring: Business controllere vurderer og styrer virksomhedens risici, herunder finansielle, operationelle og strategiske risici.

 5. Strategisk planlægning: Business controllere hjælper med at udvikle og implementere virksomhedens langsigtede økonomiske strategier og planer. De kan også rådgive ledelsen om potentielle nye forretningsmuligheder og økonomiske udfordringer.

I alt arbejder business controllere for at sikre, at virksomhedens økonomiske resultater er optimeret og at virksomheden er på rette vej mod at nå sine finansielle mål og strategier.

En Project Controller er en person, der er ansvarlig for at styre økonomien og planlægningen af et projekt. Denne person arbejder tæt sammen med projektlederen og andre afdelinger i virksomheden for at sikre, at projektet overholder budgettet og tidsplanen.

De typiske opgaver for en Project Controller kan omfatte:

 1. Økonomisk planlægning: At planlægge budgettet for projektet og sikre, at det overholdes.

 2. Ressourceplanlægning: At planlægge og styre ressourcerne på projektet, inklusiv bemanding, udstyr og materialer.

 3. Overvågning og rapportering: At overvåge projektets finansielle resultater og producere rapporter til projektlederen og andre interessenter.

 4. Risikostyring: At identificere potentielle risici for projektet og udvikle planer for at håndtere dem.

 5. Analyse af finansielle data: At analysere finansielle data og udarbejde rapporter, der hjælper projektlederen med at træffe informerede beslutninger.

 6. Styring af projektændringer: At styre ændringer i projektet, inklusiv ændringer i budgettet og tidsplanen.

Kort sagt er en Project Controller ansvarlig for at sikre, at et projekt overholder budgettet og tidsplanen, samt for at planlægge og styre projektets ressourcer. De arbejder tæt sammen med projektlederen og andre afdelinger i virksomheden for at sikre, at projektet er succesfuldt og leverer resultater til tiden og inden for budgettet.

En Finance Manager er en person, der er ansvarlig for den finansielle styring af en virksomhed eller afdeling.

De typiske opgaver og ansvarsområder for en Finance Manager kan omfatte:

 1. Finansiel planlægning og analyse: At udvikle og implementere en langsigtede strategi for virksomhedens økonomi, herunder at planlægge budgettet og foretage finansielle analyser for at identificere muligheder for at øge virksomhedens indtjening og minimere omkostninger.

 2. Ledelse af regnskabsfunktionen: At lede og styre regnskabsafdelingen, herunder at sikre, at regnskabsmæssige opgaver udføres korrekt og til tiden.

 3. Økonomisk rapportering: At producere finansielle rapporter og præsentere dem for ledelsen og andre interessenter, herunder bestyrelsen, investorer og revisorer.

 4. Kontrol og overvågning: At overvåge og kontrollere virksomhedens økonomiske aktiviteter og sikre, at de overholder gældende love og regler.

 5. Skatteplanlægning og -strategi: At udvikle og implementere en skatteplanlægnings- og strategistrategi for virksomheden for at minimere dens skatteudgifter.

 6. Risikostyring: At identificere potentielle risici for virksomheden og udvikle planer for at håndtere dem.

 7. Økonomisk rådgivning: At give økonomisk rådgivning til ledelsen og andre interessenter for at hjælpe med at træffe informerede beslutninger.

I alt er en Finance Manager ansvarlig for den finansielle styring af en virksomhed eller afdeling. De arbejder tæt sammen med ledelsen og andre afdelinger for at sikre, at virksomhedens økonomi er sund og lønsom. De udvikler og implementerer finansielle strategier og planer og sikrer, at virksomheden overholder gældende love og regler, samtidig med at de rådgiver ledelsen om økonomiske beslutninger.

 

En Finance Tech Controller er en person, der har ansvaret for at styre og optimere de finansielle processer i en virksomhed inden for finansielle teknologiløsninger.

Opgaverne for en Finance Tech Controller kan omfatte:

 1. Implementering og drift af finansielle systemer: Finance Tech Controlleren arbejder typisk med implementering og drift af finansielle teknologiløsninger, såsom ERP-systemer, regnskabssystemer, faktureringssystemer og betalingsgateways. De skal sikre, at systemerne er konfigureret korrekt og fungerer optimalt for at sikre effektiv finansiel styring og rapportering.

 2. Optimering af finansielle processer: Finance Tech Controlleren analyserer og evaluerer de finansielle processer i virksomheden og identificerer områder, hvor der kan være mulighed for at optimere og forbedre processerne ved hjælp af teknologiske løsninger. Dette kan involvere automatisering af manuelle processer, såsom bogføring og fakturering, eller implementering af nye teknologier for at forbedre dataindsamling og analyse.

 3. Dataanalyse og rapportering: Finance Tech Controlleren er ansvarlig for at analysere finansielle data og generere rapporter til ledelsen, bestyrelsen og andre interessenter. De skal sikre, at dataene er nøjagtige og tilgængelige i realtid for at hjælpe med at træffe informerede beslutninger.

 4. Compliance og risikostyring: Finance Tech Controlleren arbejder også med compliance og risikostyring inden for finansiel teknologi. De skal sikre, at virksomheden overholder gældende love og regler, såsom GDPR og anti-hvidvaskning af penge, og identificere potentielle finansielle risici og udvikle planer for at håndtere dem.

I alt er en Finance Tech Controller en person, der har en stærk forståelse af både finansiel styring og teknologi, og som arbejder med at optimere og forbedre de finansielle processer i virksomheder ved hjælp af teknologiske løsninger.

En allround bogholder er en person, der arbejder med alle aspekter af en virksomheds regnskabsføring. De kan arbejde i små og mellemstore virksomheder eller i større virksomheder, hvor de typisk er en del af en større regnskabsafdeling.

De primære opgaver for en allround bogholder inkluderer:

 1. Bogføring: Allround bogholdere bogfører finansielle transaktioner i virksomhedens regnskabssystem, herunder købs- og salgsfakturaer, banktransaktioner, lønninger og moms.

 2. Kreditor- og debitorstyring: Allround bogholderen er også ansvarlig for at styre og overvåge virksomhedens kreditor- og debitorposteringer. Dette omfatter at oprette og vedligeholde kontoer for kreditorer og debitorer, sikre, at fakturaer bliver betalt eller opkrævet til tiden og håndtere eventuelle forespørgsler eller klager fra kreditorer eller debitorer.

 3. Afstemning af bankkonti: Allround bogholderen afstemmer virksomhedens bankkonti for at sikre, at bankbevægelserne stemmer overens med de bogførte transaktioner i regnskabssystemet.

 4. Moms og skatteregnskab: Allround bogholderen er ansvarlig for at opretholde og opdatere virksomhedens moms- og skatteregnskab, herunder at indsende momsangivelser og skatteopgørelser til relevante myndigheder.

 5. Generel regnskabsassistance: Allround bogholderen kan også hjælpe med andre opgaver i regnskabsafdelingen, såsom at forberede årsregnskaber og assistere med revision eller andre revisionstjenester.

Kort sagt er en allround bogholder en person, der håndterer alle aspekter af regnskabsføringen i en virksomhed, fra bogføring og kreditor- og debitorstyring til moms og skatteregnskab.

En debitor bogholder er en person, der er ansvarlig for at registrere og opretholde en virksomheds debitorer, hvilket er de kunder, der skylder virksomheden penge for varer eller tjenester, de har købt på kredit.

Debitor bogholderens primære ansvar omfatter at:

 1. Oprette og vedligeholde en liste over virksomhedens debitorer, herunder kundens navn, adresse, kontaktoplysninger og saldo.

 2. Overvåge betalinger fra debitorer og bogføre disse betalinger i virksomhedens regnskabssystem.

 3. Udsende fakturaer til kunder og sikre, at de modtager disse fakturaer til tiden.

 4. Sikre, at alle betalinger fra debitorer er bogført korrekt og at eventuelle restancer eller manglende betalinger bliver håndteret på en passende måde.

 5. Rapportere til virksomhedens ledelse om debitorernes status og eventuelle problemer eller risici i forbindelse med debitorerne.

Generelt set, så er en debitor bogholder ansvarlig for at opretholde en sund og stabil debitor balance og for at sikre, at virksomheden modtager de penge, den er berettiget til fra dens kunder.

En kreditor bogholder er en person, der er ansvarlig for at registrere og opretholde en virksomheds kreditorer, dvs. de virksomheder eller personer, som virksomheden skylder penge til for køb af varer eller tjenester på kredit. Kreditor bogholderens hovedansvar omfatter:

 1. Oprette og vedligeholde en liste over virksomhedens kreditorer, herunder kreditorernes navn, adresse, kontaktoplysninger og saldo.

 2. Behandle fakturaer fra kreditorer og sikre, at de er godkendt og korrekt bogført i virksomhedens regnskabssystem.

 3. Udstede betalinger til kreditorer og sikre, at disse betalinger sker rettidigt og præcist i overensstemmelse med kreditorernes betalingsbetingelser.

 4. Forhandle betalingsbetingelser og eventuelle rabatter med kreditorer for at opnå gunstige vilkår for virksomheden.

 5. Rapportere til virksomhedens ledelse om kreditorernes status og eventuelle problemer eller risici i forbindelse med kreditorerne.

Generelt set, så er en kreditor bogholder ansvarlig for at opretholde en sund og stabil kreditor balance og for at sikre, at virksomheden betaler sine regninger rettidigt og i overensstemmelse med kreditorernes betalingsbetingelser.

En økonomiassistent er ansvarlig for at udføre en bred vifte af opgaver inden for økonomi og regnskab i en virksomhed.

Økonomiassistenters typiske arbejdsopgaver omfatter:

 1. Bogføring: Økonomiassistenter bogfører daglige transaktioner, såsom indbetalinger, fakturaer, betalinger og andre økonomiske transaktioner. De sørger for, at alle transaktioner er registreret korrekt og opdaterer virksomhedens regnskabssystemer.

 2. Fakturering: Økonomiassistenter udsteder fakturaer til kunder og sørger for, at alle fakturaer er korrekte og sendes rettidigt.

 3. Betalinger: Økonomiassistenter sørger for, at alle betalinger til leverandører og andre kreditorer er foretaget til tiden og korrekt.

 4. Kontoudtog: Økonomiassistenter håndterer bank- og kreditkortkontoudtog og sikrer, at alle transaktioner er registreret korrekt.

 5. Håndtering af kontanter: Økonomiassistenter håndterer også kontanter i virksomheden og sørger for, at alle kontanttransaktioner er registreret og håndteres korrekt.

 6. Hjælp med budgettering: Økonomiassistenter kan hjælpe med at udarbejde og administrere virksomhedens budgetter og finansielle prognoser.

 7. Rapportering: Økonomiassistenter udarbejder og rapporterer økonomiske resultater og kan hjælpe med at forberede rapporter til ledelsen.

 8. Andre opgaver: Økonomiassistenter kan også udføre andre opgaver, såsom at bistå med lønadministration og hjælpe med at forberede dokumenter til revision.

Generelt set er en økonomiassistent ansvarlig for at sikre, at virksomhedens økonomiske aktiviteter er korrekt registreret, opdateret og administreret på en effektiv måde.

En regnskabsassistent arbejder typisk inden for økonomi og bogholderi og hjælper med at håndtere og organisere virksomhedens finansielle transaktioner.

Nogle af de typiske opgaver for en regnskabsassistent inkluderer:

 1. Bogføring: Regnskabsassistenter bogfører finansielle transaktioner såsom indtægter og udgifter i regnskabet, så virksomheden kan spore sine finansielle aktiviteter og udvikle rapporter.

 2. Betalinger: Regnskabsassistenter er ansvarlige for at håndtere virksomhedens betalinger, såsom at sende fakturaer og behandle betalinger fra kunder og leverandører.

 3. Rapportering: Regnskabsassistenter hjælper med at udvikle finansielle rapporter og budgetter, der giver virksomheden indsigt i dens økonomiske præstationer og resultater.

 4. Klargøring af regnskaber: Regnskabsassistenter klargør virksomhedens regnskaber og sikrer, at de er i overensstemmelse med gældende love og regler.

 5. Arkivering: Regnskabsassistenter arkiverer finansielle dokumenter og sikrer, at de er tilgængelige for revision og rapportering.

Regnskabsassistenter kan også hjælpe med at optimere virksomhedens finansielle processer og finde måder at reducere omkostninger og forbedre effektiviteten. Generelt er regnskabsassistenter ansvarlige for at sikre, at virksomhedens finansielle aktiviteter håndteres effektivt og på en nøjagtig og rettidig måde.